heuvels | uras
news & Publıcatıons
23 Mar: NEW REGULATION – SAVINGS FINANCE COMPANIES

New regulations regarding savings finance companies have been introduced by the “Law No. 7292 on the Amendment Made on the Law on Financial Leasing, Factoring and Financing Companies and Some Laws” which was published in and entered into force by the Official Gazette dated 07.03.2021 and numbered 31416. Accordingly, the name of the Law No. 6361 has been changed as the Law on Financial Leasing, Factoring, Financing and Savings Finance Companies (the “Law”)…

11 Mar: YENİ DÜZENLEME – TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ

07.03.2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7292 sayılı “Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu doğrultuda 6361 sayılı kanunun adı da “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman
Şirketleri Kanunu” (“Kanun”) olarak değiştirilmiştir

11 Mar: YER GÖSTERME BELGESİ- HUKUKEN NE KADAR GEÇERLİ?

Emlak danışmanları ile taşınmaz kiralamak ya da almak isteyen kişiler arasında imzalanan yer gösterme belgelerine uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Aşağıda detaylı olarak inceleneceği üzere yer gösterme belgeleri taşınmaz simsarlığı sözleşmelerinin bir alt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşınmaz simsarlığı sözleşmeleri ise aslen unsurları bakımından simsarlık sözleşmeleriyle farklılık göstermese de Türk Borçlar Kanunu’nun (“Kanun”), simsarlık sözleşmesine ilişkin maddesinde taşınmaz simsarlığı sözleşmelerinin şekline dair ayrıca aşağıda açıklayacağımız şekilde bir hüküm bulunmaktadır…

09 Mar: İŞ KANUNU GEÇİCİ 10. MADDE’DE ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN UZATILMASI/ THE EXTENSION OF PERIODS REGULATED UNDER PROVISIONAL ARTICLE 10 OF THE LABOR LAW

“09.03.2021 tarihli ve 31418 sayılı Remi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde düzenlenen iş veya hizmet sözleşmelerinin fesih yasağına ve işçinin işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılmasına ilişkin sürenin 17 Mart 2021 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına karar verilmiştir…

05 Mar: AMENDMENTS REGARDING THE SIGNATURE SPECIMENS

As per the amendment made in second paragraph of Article 40 of the Turkish Commercial Code numbered 6102 through the Law numbered 7263 which was published in and entered into force by the Official Gazette dated 03.02.2021 and numbered 31384, it has been regulated that the signatures of real person merchants and authorized signatories of legal person merchants will be obtained electronically from the signature data kept by public institutions and organizations on their databases and recorded in the registration file of central common database…

26 Feb: İMZA BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Kanun ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40.maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği hüküm altına alınmıştır…