COMPANIES SUBJECT TO INDEPENDENT AUDITING AND THEIR THRESHOLDS

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLER VE EŞİK DEĞERLERİ

         The objective of the independent audit is to audit and evaluate the annual reports and financial statements of the board of directors of companies subject to independent audit by the auditor in accordance with the Turkish Auditing Standards in order to provide assurance to the users. These companies, which are required to be audited, are determined by the President in accordance with Article 397/4 of the Turkish Commercial Code No. 6102.

 

         The Decision No. 6434 on the Determination of the Companies Subject to Independent Audit (“Decision”) has been published in the Official Gazette on 30.11.2022. With this Decision, the list of companies subject to independent audit and their thresholds were revised and announced. Accordingly;

 

         The companies listed in the attached list (I) are companies that are subject to independent audit regardless of any criteria. In addition to the foregoing, companies which exceed the threshold value of at least two of the three criteria stated below two financial years in a row become subject to independent audit. Threshold values ​​for companies whose capital market instruments are not traded in a stock exchange or other organized markets but considered publicly traded within the scope of the Capital Markets Law numbered 6362 and dated 6/12/2012 are determined as: 30 million Turkish Liras in total assets, 40 million Turkish Liras in net annual net sales revenue, and is 50 employees.

 

            For the companies listed in the attached list (II), the threshold values have been determined as 60 million Turkish Liras in total assets, 80 million Turkish Liras in annual net sales revenue and 100 employees.

 

         Finally, for companies other than the companies listed above, the thresholds have been determined as 75 million Turkish Liras, in total assets, 150 million Turkish Liras in annual net sales revenue, and 150 employees. We would like to point out that these thresholds must be met or exceeded.

 

        In addition to these threshold revisions, savings finance institutions have been added to the list (I) attached to the Decision and companies exempted from independent audit pursuant to the regulations of the Energy Market Regulatory Authority have been excluded from the list attached to the Decision (II).

 

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

 

Bağımsız denetimin hedefi, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin yönetim kurulu faaliyet raporları ile finansal tablolarının kullanıcılara güvence sağlamak amacıyla denetçi tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenip değerlendirilmesidir. Denetime tabi tutulması zorunlu olan bu şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397/4. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

         6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar (“Karar”)         30.11.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Karar ile bağımsız denetime tabi şirketler listesi ve eşikleri revize edilerek açıklanmıştır. Buna göre;

 

         Ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketlerdir. Buna ek olarak aşağıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler için de denetim söz konusu olacaktır. Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerleri aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası, çalışan sayısı 50 kişi olarak belirlenmiştir.

 

         Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için ise eşik değerler aktif toplamı 60 milyon Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı 80 milyon Türk Lirası, çalışan sayısı 100 kişi olarak belirlenmiştir.

 

         Son olarak yukarıda sayılan şirketler dışında kalan şirketler içinse eşikler aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası, yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası, çalışan sayısı 150 kişi olarak belirlenmiştir. Bu eşiklerin sağlanmış ya da aşılmış olması gerekmektedir.

 

         Bu eşik revizelerine ek olarak, Kararda ekli (I) sayılı listeye tasarruf finansmanı kuruluşları eklenmiş olup Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetimden muaf tutulan şirketler Karar eki (II) sayılı listeden çıkarılmıştır.

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.