heuvels | uras
news & Publıcatıons
30 Jun: AMENDMENTS ON BANKRUPTCY AND ENFORCEMENT LAW

New regulations regarding savings finance companies have been introduced by the “Law No. 7292 on the Amendment Made on the Law on Financial Leasing, Factoring and Financing Companies and Some Laws” which was published in and entered into force by the Official Gazette dated 07.03.2021 and numbered 31416. Accordingly, the name of the Law No. 6361 has been changed as the Law on Financial Leasing, Factoring, Financing and Savings Finance Companies (the “Law”)…

23 Mar: NEW REGULATION – SAVINGS FINANCE COMPANIES

New regulations regarding savings finance companies have been introduced by the “Law No. 7292 on the Amendment Made on the Law on Financial Leasing, Factoring and Financing Companies and Some Laws” which was published in and entered into force by the Official Gazette dated 07.03.2021 and numbered 31416. Accordingly, the name of the Law No. 6361 has been changed as the Law on Financial Leasing, Factoring, Financing and Savings Finance Companies (the “Law”)…

11 Mar: YENİ DÜZENLEME – TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ

07.03.2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7292 sayılı “Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu doğrultuda 6361 sayılı kanunun adı da “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman
Şirketleri Kanunu” (“Kanun”) olarak değiştirilmiştir

11 Mar: YER GÖSTERME BELGESİ- HUKUKEN NE KADAR GEÇERLİ?

Emlak danışmanları ile taşınmaz kiralamak ya da almak isteyen kişiler arasında imzalanan yer gösterme belgelerine uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Aşağıda detaylı olarak inceleneceği üzere yer gösterme belgeleri taşınmaz simsarlığı sözleşmelerinin bir alt türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşınmaz simsarlığı sözleşmeleri ise aslen unsurları bakımından simsarlık sözleşmeleriyle farklılık göstermese de Türk Borçlar Kanunu’nun (“Kanun”), simsarlık sözleşmesine ilişkin maddesinde taşınmaz simsarlığı sözleşmelerinin şekline dair ayrıca aşağıda açıklayacağımız şekilde bir hüküm bulunmaktadır…