heuvels | uras
news & Publıcatıons
26 Feb: İMZA BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Kanun ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40.maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği hüküm altına alınmıştır…

17 Feb: GENERAL COMMUNIQUE ON APPLICATION OF VALUABLE RESIDENCE TAX

Pursuant to the Amendment Law on Digital Service Tax, Some Laws and Statutory Decree Numbered 375 with the number 7194 published in the Official Gazette dated 5 December 2019 and numbered 30971, new provisions under the title of “Valuable Residence Tax” have been added to the Real Estate Tax Law numbered 1319 (“Law”)…

01 Feb: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

5 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu (“Kanun”) içerisine “Değerli Konut Vergisi” başlığı altında bazı hükümler eklenmiştir. …

22 Jan: AMENDMENTS REGARDING BEARER SHARE CERTIFICATES MADE IN THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102

Fundamental amendments have been made on various provisions related to the bearer share certificates of the Turkish Commercial Code No. 6102 (“TCC”) with the Law on Prevention of the Financing of the Propagation of Mass Destruction Weapons which was published in the Official Gazette dated 31.12.2020 and numbered 31351. The effective date of these amendments is determined as 01.04.2021…

14 Jan: HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNE İLİŞKİN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin çeşitli hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmış olup bu değişikliklerin yürürlük tarihi 01.04.2021 olarak belirlenmiştir…

11 Jan: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (“Kanun”) eklenen geçici 93. Madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır…

11 Jan: THE COMMUNIQUÉ AMENDING THE COMMUNIQUÉ ON THE PROCEDURES AND PRINCIPLES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NUMBERED 6102

Procedures and principles to be followed in cases of capital loss or event of insolvency/negative equity are regulated by the “Communiqué on the Procedures and Principles regarding the Implementation of Article 376 of the Turkish Commercial Code numbered 6102” (“Communiqué”) which was published in the Official Gazette dated September 15, 2018…