DECISION ON AMENDMENT OF “THE DECISION REGARDING THE DETERMINATION OF THE VALUE ADDED TAX RATES TO BE APPLIED TO GOODS AND SERVICES” (the “DECISION”)

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA (“KARAR”) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Pursuant to Presidential Decision numbered 5359 which was published in Official Gazette dated 29 March 2022 and numbered 31749, “Decision on Amendment of the Decision Regarding the Determination of the Value Added Tax Rates to be Applied to Goods and Services” (the “Amendment Decision”) will enter into force as of April, 1 2022.

 

As per the Amendment Decision, the value added tax (the “VAT”) rates to be applied to various items have been amended, and some important amendments made are as follows:

 

  • The VAT rate to be applied in housing deliveries:
  •  

The rate will be 8% for the parts of the net area up to 150 m2 and 18% for the parts exceeding 150 m2  (including the housings within the scope of the Law on the Transformation of the Areas at Risk of a Disaster numbered 6306 (the “Law numbered 6306”).

 

The VAT rate to be applied for the parts up to 150 m2 which are built within the scope of the transformation projects in the areas which are determined as reserve building and risky areas and the areas having risky buildings, under the Law numbered 6306, has been determined as 1%.

 

However, it should be noted that as per article 10 of the Amendment Decision, the previous provisions will continue to apply for the housings built within the scope of the projects for which a construction permit was obtained before the effective date or projects tendered by public institutions and organizations, and their affiliates.

 

The VAT rate for plot and land deliveries which was applied as 18% has been regulated as 8%.

 

On the other hand, the VAT rate to be applied in the delivery of the vehicles purchased by taxpayers which are engaged in the trade of second-hand motor vehicles, by applying the tax rate which is specified in the subparagraph (a) of article 1 of the Decision, has been amended as 1%.

 

Another important amendment is related to the yachts, boats and pleasure boats. The VAT rate applied to the same was increased to 18% from 1%. However, the VAT exemption applied to the commercial marine transport vehicles arising from article 13 of the Value Added Tax Law still remains applicable.

 

In addition to the above, the VAT rate to be applied to the places having first-class restaurant license or operating certificate and the hotels, holiday villages and similar facilities having minimum three stars has been determined as 8%. Lastly, the VAT rate applied to the delivery of personal care, cleaning products and detergents which was 18% has been decreased to 8%.

 

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

29 Mart 2022 tarihli ve Sayılı 31749 Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”) 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

Değişiklik Kararı ile çeşitli kalemlere uygulanacak katma değer vergisi (“KDV”) oranları yeniden düzenlenmiş olup bu kapsamda yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 

– Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranı:

 

Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8, 150 m2’nin üzerindeki kısımlar içinse (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“6306 Sayılı Kanun”) kapsamındaki konutlar da dahil olmak üzere) %18 olacaktır.

 

6306 Sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların 150 m2’ye kadar olan kısımları için uygulanacak KDV oranı ise %1 olarak belirlenmiştir.

 

Bununla birlikte belirtilmelidir ki Değişiklik Kararının 10. Maddesi uyarınca, yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümler uygulanmaya devam edilecektir. 

 

Arsa ve arazi teslimlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı ise %8 olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

Diğer yandan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, uygulanacak KDV oranı %1 olarak düzenlenmiştir.

 

Bir önemli değişiklik ise yatlara, kotralara, teknelere ve gezinti gemilerine ilişkin olup, bunlara %1 olarak uygulanan KDV oranı %18 olarak değiştirilmiştir. Ancak belirtmek isteriz ki Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13.maddesinden doğan ve ticari amaçla kullanılan deniz taşıma araçlarının tabi olduğu KDV istinası uygulaması devam etmektedir.

 

Yukarıdakilere ilaveten, birinci sınıf lokanta ruhsatı veya işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalara uygulanacak KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

 

Son olarak kişisel bakım, temizlik ürünlerinin ve deterjanların tesliminde uygulanan %18 KDV oranı %8 olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.