The Presidential Decree Concerning Measures Taken in the Judiciary Within the Scope of the State of Emergency

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargıda Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

The purpose of the Presidential Decree Concerning Measures Taken in the Judiciary Within the Scope of the State of Emergency numbered 120 (the “Presidential Decree”) is to take certain actions in the judiciary within the scope of the state of emergency declared by the Presidential Decree numbered 6785 dated February 8, 2023 in the cities of Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa (the “Presidential Decree numbered 6785”).

 

The measures taken in the judiciary include the suspension of legal proceedings and deadlines in certain areas. The affected areas include the provinces declared under the state of emergency and the suspended legal proceedings include filing a lawsuit, initiation of execution proceedings, applications, complaints, objections, notifications, performance, and statute of limitation periods, among others, as specified by the The Procedure of Administrative Justice Act numbered 2577 (the “Law numbered 2577”), the Criminal Procedure Code numbered 5271 (the “Law numbered 5271”), and the Code of Civil Procedure numbered 6100 (the “Law numbered 6100”), among others. Additionally, the timeframes determined by the judge and the timeframes determined by mediation and reconciliation institutions will also be suspended.

 

The suspension of legal proceedings also extends to all enforcement and bankruptcy proceedings, except for enforcement proceedings for alimony claims, and the acceptance of new enforcement and bankruptcy proceedings. The enforcement and execution of interim attachment decisions will also be suspended from February 6, 2023 to April 6, 2023. These suspended periods will start from the day following the end of the suspension period.

 

Additionally, it should be noted that, the deadlines for protective measures specified in the Law numbered 5271 and the deadlines for completing interim measures specified in the Law numbered 6100 and the deadlines specified by the laws concerning the elections of the Grand National Assembly of Turkey and the President and the statute of limitation periods for offenses and punishment, misdemeanors and administrative sanctions, disciplinary and coercive imprisonment as specified by the laws, are excluded from the scope of this Presidential Decree numbered 6785.

120 numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”) amacı, 8 Şubat 2023 tarihli 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”) tarafından Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında yargıda belirli önlemler alınmasıdır.

 

Bu kapsamda yargıda alınan önlemler, belirli alanlarda hukuki işlemlerin ve sürelerin askıya alınmasını içermektedir. Etkilenen bölgeler arasında olağanüstü hâl ilan edilen iller bulunmaktadır ve askıya alınan hukuki süreçlerin kapsamına; dava açma, takip işlemlerinin başlatılması, başvurular, şikayetler, itirazlar, bildirimler, yerine getirme işlemleri ve zamanaşımı süreleri gibi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (“İYUK”), 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”) ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) gibi kanunlar tarafından belirlenen diğer süreler de dahil edilmiştir. Ayrıca, hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaşma kurumlarınca belirlenen süreler de askıya alınacaktır.

 

Hukuki süreçlerin askıya alınması, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri ve buna dair yeni taleplerin kabul edilmesini de kapsamaktadır. Geçici haciz kararlarının icrası da 6 Şubat 2023’ten 6 Nisan 2023’e kadar askıya alınacaktır. İşbu askıya alma süreleri, askıya alma süresinin bitimini takip eden günden itibaren başlayacaktır.

 

Ek olarak belirtmek gerekir ki, CMK’da belirtilen koruyucu tedbirler için belirlenen süreler ve HMK’da belirtilen geçici tedbirlerin tamamlanması için belirlenen süreler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile suç ve ceza, kabahatler ve idari yaptırımlar, disiplin ve tazyik hapsi için kanunlar tarafından belirlenen zamanaşımı süreleri bu 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin kapsamı dışındadır.

 

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.