SHORT TIME WORKING PAYMENT

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Within the scope of the “Economic Consistency Shield Package” announced on 18.03.2020, short time working implementation has been started due the “compulsory reason due to the periodic situation caused by exterior forces”  taking into consideration the possible effects of the new type Covid-19. Accordingly, short time working payment is a system where the weekly working hours in the workplace is reduced temporarily minimum at the ratio of 1/3 or the activities within the workplace are suspended wholly or partially for minimum 4 weeks without requirement of a continuity condition due to general economic, sectoral, regional crisis or compulsory reasons, income support for maximum three months (such period can be extended to six months with the decision of the President of Turkish Republic) is provided to the employees working in the relevant workplace under social security.

The employer who has requested short time working because of negative impacts of Covid-19, can apply for short time working payment by providing the relevant documents proving the negative impacts, the Short Time Working Request Form along with the list that includes the employee information who will be working short time, by sending an e-mail to the e-mail address of the employer’s İŞKUR unit as of 23.03.2020. It is important that the application includes the documents showing the negative impacts of Covid-19 in order to finalize the application by the submitted documents without physically going to the workplace. It is possible that additional documents are requested by contacting the employer. The receipt of the application will be notified to the employers in the same way and the applications will be sent to the Department of Guidance and Inspection (“Department”) of the Ministry of Family, Labor and Social Services (“Ministry”) for the determination of the applications’ suitability.

The daily short working payment is 60% of the daily average gross salary of the employee calculated by taking into consideration the employee’s last twelve months’ earnings taken as basis to premium. The calculated short time working payment cannot exceed 150% of the gross amount of the monthly minimum wage. The short time working payment is made monthly to the employee on the 5th of every month for the time that the employees have not worked in such a way that the weekly working hours applied within the workplace are completed. The payments are made via PTT Bank.

In order for the employees to be eligible for short time working payment, it is necessary that the employer’s short time working request is approved by the Labor Inspector of the Ministry and the premium payments and working period of the employee comply with the required conditions as of the starting date of short time working.

Please do not hesitate to contact us at  info@heuvels-uras.com for any questions.

18.03.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında, birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (“Covid-19”) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 


23.03.2020 tarihinden itibaren Covid-19’dan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilecektir. Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için Covid-19’dan olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (“Bakanlık”) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (“Başkanlık”)  gönderilecektir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Uygunluk Tespiti


Başkanlık tarafından alınan kararlar uyarınca, Covid-19 sebebiyle yapılacak kısa çalışma uygulaması kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

  • Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Başkanlık’ta veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
  • İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
  • İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
  • Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlık İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, İŞKUR İl Müdürlüklerine kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; işverenin kısa çalışma talebinin Bakanlık İş Müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması, İş Müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Covid-19’dan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, İŞKUR tarafından bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderecektir.