NEW REGULATION UNDER REAL ESTATE TAX LAW FOR VALUABLE RESIDENCE TAX

EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BAŞLIKLI YENİ DÜZENLEME

Pursuant to the Amendment Law on Digital Service Tax, Some Laws and Statutory Decree Numbered 375 with the number 7194 published in the Official Gazette dated 7 December 2019 and numbered 30971, new provisions under the title of “Valuable Residence Tax” have been added to the Real Estate Tax Law numbered 1319 (“Law”). In accordance with these provisions, properties having 5.000.000 Turkish Liras and more building tax value or with 5.000.000 Turkish Liras and more value as determined by the General Directorate of Land Registry and Cadastre (“Directorate”), qualified as residences, which are located within the borders of Turkey, will be subject to the valuable residence tax (“VRT”).

The properties qualified as residences whose value is determined as 5.000.000 TL or more by the General Directorate of Land Registry and Cadastre within the scope of this legislation, are published on the website of the Directorate in a way that can be reached by the relevant persons and are also notified to such persons. The value of the properties qualified as residence will be final if there is no objection to the Directorate within 15 days following the notification of the same persons. Objections made within due time will be evaluated and become definite within 15 days and the final value will be published and notified to the relevant persons in the same manner. This value will be accepted as the value determined by the Directorate within the scope of VRT application. In this tax application, if there is no value determined by the Directorate, the taxation will be made based on the building tax value. Building tax value is the tax value determined in line with article 29 of the Law.

Calculation Method

The tax base is the highest of the building tax value and the value determined by the Directorate. The taxation ratio of the properties qualified as residence is as following:

 • Residences with a value between 5.000.000 and 7.500.000 Turkish Liras (3 per thousand)
 • Residences with a value between 7.500.001 and 10.000.000 Turkish Liras (6 per thousand)
 • Residences with a value more than 10.000.001 Turkish Liras (10 per thousand)

In shared and joint ownerships, the calculation of the tax is based on the total value of the property qualified as residence. The value of these properties is increased every year in line with the re-determined value in accordance with the provisions of Tax Procedural Law numbered 213. The fractions up to 10.000 Turkish Liras of the values calculated accordingly are not taken into consideration. The property value determined by the Directorate is not increased in the re-determination ratio for the year, whichthe value determination was made.

Liability and Commencement

The VRT is paid by the owner, by the usufruct right owner, if any, or by the persons who use the property as the owner if the first two do not exist. The persons who own a property qualified as residence with shares are liable pro rata their shares for the tax payment. In joint ownerships, the owners are jointly and severally liable for the tax payment. The liability for the valuable residence tax commence the year following;

 • the date that the value of the property qualified as residence is determined as 5.000.000 Turkish Liras or more by the Directorate,
 • the date on which the reasons that amend the tax value stated in articles 33(1) and 33(7) of the Law occur,
 • the date on which the exemption is terminated.

The liability for the properties qualified as residence which are burnt down, demolished, become unusable or exempt from the VRT, terminates as of the instalment following these incidents.

Exemptions

The below stated properties qualified as residence are exempt from the VRT:

 • The properties qualified as residence ownerships or usufruct rights of which belong to general and private budgeted administrations, municipalities and universities.
 • The properties qualified as residence ownerships or usufruct rights of which belong topersons who own only one property within the borders of Turkey; except for the ones who are dependant and are not over 18 years old, among those who documents that they do not have any income, the ones whose income is only provided by the social security institutions which are incorporated by the law, (This provision is applicable to the shares of those who own one property with shares).
 • The properties qualified as residence that are owned by foreign countries and used as embassy or consulate and used for the residence of ambassadors and its appurtenances (subject to reciprocity) and those owned by international institutions whose registered address is in Turkey or the Turkish agencies of such international institutions.
 • The newly constructed properties qualified as residence which have not been subject to a first sale, transfer or assignment which are registered under the establishments whose main area of activity is building construction ( including the properties qualified as residence which will be owned by the contractor under the inventory sharing agreement, excluding the leasing or similar usage of these properties).

Tax Statement and Payment Dates

The taxpayer will make the statement to the authorized tax office under Revenue Administration along with the building tax value and the value determined by the Directorate for the property qualified as residence and the relevant certificates, until the end of the 20th of February of the year following the determination of the value of such property as 5.000.000 Turkish Liras or more. Afterwards the tax will be yearly levied and accrued by the authorized tax office. The taxpayer should submitthe statement in the same manner for the following years and the tax will be yearly levied and accrued by the authorized tax office. The taxpayers with joint ownership can provide statement either jointly or solely. In cases with shared ownership, the statement is given solely.

The tax levied and accrued by the tax office is paid in two equal instalment until the end of February and August of the relevant year. In case the taxpayer becomes liable to pay VRT during the year, the taxpayer will provide the statement within the period to provide a statement for the following year. The articles 37 (2) and 37(3) of the Law is not applicable within the scope of the VRT. Finally, with this new legislation Ministry of Treasury and Finance has been authorized to determine the procedures and principles for the application of this tax, to determine the documents required for the application of exemptions, to extend the periods for providing statements and payments up to three months, to determine the authorized tax office where the statement will be submitted, to determine the form, the content and annexes of the statement and to accrue the tax without requiring a statement.

Please do not hesitate to contact us at  info@heuvels-uras.com for any questions.

7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu (“Kanun”) içerisine “Değerli Konut Vergisi” başlığı altında bazı hükümler eklenmiştir. Bu hükümler uyarınca, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (“Müdürlük”) belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 5.000.000 Türk Lirası dahil ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir.Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.Bina vergi değeri, Kanun’un 29. maddesine göre belirlenen vergi değeridir.

Hesaplama Yöntemi

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

 • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar                    (Binde 3)
 • 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar                  (Binde 6)
 • 10.000.001 TL’yi aşanlar                                                      (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır. Bu taşınmazların değeri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 10.000 Türk lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz. Şu kadar ki; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen taşınmaz değeri, değer tespitinin yapıldığı yıl yeniden değerleme oranında artırılmaz.

Mükellefiyet ve Başlangıç

Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder.Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

 • Mesken nitelikli taşınmazın değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerin 5.000.000 TL dahil ve bu tutarı aştığının (bu tutar dâhil) belirlendiği tarihi,
 • Kanun’un 33. maddesinin 1. ve 7. fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hâlinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,
 • Muafiyetin sona erdiği tarihi,

takip eden yıldan itibaren başlar.Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

Muafiyet

Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaftır:

 • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.
 • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).
 • Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.
 • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil, bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).

Beyanname ve Ödeme Tarihleri

Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5.000.000 TL dahil ve bu tutarı aştığı yılı takip eden yılın şubat ayının 20.günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur.Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâlinde, mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanname verilir. Kanunun 37. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, değerli konut vergisi bakımından uygulanmaz.

Son olarak bu yeni düzenleme ile bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, muafiyetlerin uygulanmasında aranacak belgeleri tespit etmeye, beyanname verme ve ödeme sürelerini üç aya kadar uzatmaya, beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesini, beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye ve verginin beyanname aranmaksızın tahakkuk ettirilmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.