ANNOUNCEMENT REGARDING THE AMENDMENTOF BANKING AND INSURANCE TRANSACTION TAX (“BITT”)

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNDE (“BSMV”) YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

As per the Presidential Decree dated 29.09.2020 and numbered 2020/3031 published in the Official Gazette dated 30.09.2020 and numbered 31260, the BITT rate determined as 1% (one percent) in article 1, paragraph 1, sub-paragraph (e) of the Decision which is annexed to Decision of Council of Ministers dated 28.08.1998 and numbered 98/11591 in relation to determination of banking and insurance transaction tax rates regulated under article 33 of the Law on Expenditure Taxes numbered 6802 and dated 13/7/1956, has been amended as “two per thousand”.

Accordingly, as of 30.09.2020, the BITT rate in foreign exchange transactions will be two per thousand over the sales amount.

Please do not hesitate to contact us at  info@heuvels-uras.com for any questions.

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.09.2020 tarihli ve 2020/3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile,13.07.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde%1(yüzde bir) olarak belirlenen BSMV oranı “Binde İki” olarak değiştirilmiştir.

Sonuç olarak, 30.09.2020 tarihinden itibaren kambiyo muameleleri için alınacak BSMV oranı satış tutarı üzerinden binde ikidir.