İCRA İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLERE İLİŞKİN DUYURU

19 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İcra İflas Kanunu’nun (“Kanun”) çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. İflas dairelerinin işleyişine dair yapılan değişikliklere ilaveten konkordatoda kesin mühlet verilmesine ilişkin birtakım yeni düzenlemeler de Kanuna eklenmiştir. Bu bilgi notumuzda kesin mühletin sözleşmeler ve borçlu bakımından sonuçlarına ilişkin değişiklikler ele alınmıştır.

Öncelikle yapılan değişiklikler uyarınca, sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerin devamının esas olduğu hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmelerden doğan edimlerin de karşılıklı olarak ifa edileceği hükmü Kanun’a eklenmiştir. Ayrıca, yapılan değişiklikler öncesinde konkordatonun amacını engelleyen sürekli borç ilişkilerinin feshedilmesi için komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayı yeterli olurken, değişiklikler sonrasında ancak aşırı külfetli sürekli borç ilişkilerinin komiserin onayı ve mahkemenin kararıyla feshedilebileceği düzenlenmiştir.

İkinci olarak, kesin mühletin borçlu bakımından sonuçlarıyla ilgili olarak Kanun’un 297. Maddesinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler öncesinde mühlet kararının verilmesinin ardından borçlunun mahkeme kararı olmaksızın rehin tesis etmesi, kefil olması ve işletmenin devamlı tesisatını devretmesi ya da takyit etmesi kanun uyarınca yasaklanmıştı. Mühlet kararının verilmesiyle birlikte borçlunun mahkeme kararı olmaksızın yapamayacağı işlemlere, ivazsız tasarrufta bulunma, taşınmazları ve işletmenin devamı için önem arz eden taşınırları devretme ve takyit etme de eklenmiş bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Kanun’un 297. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, borçlu ilgili maddeye aykırı davranması halinde mahkeme gerekli görürse borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi kaldırılabilir veya kesin mühletin kaldırılarak konkordatonun reddine karar verilebilir. 

Ayrıca, mahkeme yasaklanan bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin görüşünü ve alacaklılar kurulunun muvafakatini almak zorundadır. Değişiklikler öncesinde ise bu işlemler hakkında mahkeme kararı verilmesi için alacaklılar kurulu ve komiserin görüşü yeterli kabul edilmekteydi.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.