COVID-19 VACCINATION OBLIGATION IMPOSED BY THE EMPLOYERS

COVID-19 AŞISININ İŞVERENLER TARAFINDAN ZORUNLU TUTULMASI

The status of the employees who refuse to be vaccinated and the employers who request their employees to be vaccinated has become a discussion with the commencement of the vaccination process within the scope of the COVID-19 Vaccination National Implementation Strategy of the T.R. Ministry of Health. As there is still no legal regulation imposing the obligation of being vaccinated in Turkey, at the moment, the vaccination is being made upon the request of the individuals. In addition to the absence of such regulation, a regulation as to whether the employers can request their employees to be vaccinated as an obligation has also not been issued yet. Likewise, since no dispute related to this issue has been brought before courts, there is no related precedent yet.

According to the Labor Law, one of the most important obligations of the employer is the obligation to protect and survey their employees. The employer is responsible for the health and safety of the employees at the workplace and in this respect, is obliged to take the necessary measures and ensure their implementation during the pandemic. However, employer imposing vaccination obligation on their employees may be considered as a violation of the personal rights set forth by the Turkish Constitution and it would also not be possible to consider such implementation within the scope of the employer’s obligation to protect and survey their employees. Since there is no legal regulation regarding the obligation of the COVID-19 vaccination, the imposition of such obligation by the employer may furthermore create another debate as to whether it will constitute a violation of law.

In this framework, the implementation of the obligation regarding COVID-19 vaccination will only be possible by having such legal regulations. Therefore, until such obligation is legally regulated, employees cannot be compelled to be vaccinated with an instruction of their employer. It should be noted that if the employer imposes an obligation regarding vaccination, as there is no such legal regulation; the refusal of vaccination by the employees will not constitute a reason for the termination of the employment contract with a just reason. However, the refusal of the employee may be considered as a valid reason for the termination of the employment contract. In such case, it will be necessary to evaluate whether the employee is not being vaccinated constitutes a valid reason or not on a case by case basis and in any event, termination should be the last resort after all options have been exhausted. Due to lack of precedents on this issue, the cases which will be accepted as a valid reason will be observed in the upcoming days.

Although there is no legal regulation about the obligation of COVID-19 vaccination, in accordance with the General Letter issued by the T.R. Ministry of Labor and Social Security (“Ministry”), it is possible for the employers to request the employees who have not been vaccinated to have a PCR test once a week mandatorily, as of September 6, 2021. In addition to the General Letter, the Ministry has further issued a letter dated 17.09.2021 and titled “COVID-19 Measures at Workplaces” (“Letter”) to the Presidency of Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges with regards to the actions that the employers may take against the employees who do not comply with the COVID-19 measures in the workplaces. In accordance with this Letter, it is set forth that the Ministry is of the opinion that the employer may take actions such as the termination of employment contract (as a last resort), allowance for temporary incapacity, compensatory work and remote working as per Labor Law for the employees who are not vaccinated or do not submit their PCR tests despite being informed in writing in accordance with the General Letter mentioned above.

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamında aşılama sürecinin başlaması ile iş hukuku alanında aşı olmayı reddeden çalışanlar ile çalışanlarının aşı olmasını talep eden işverenlerin durumunun ne olacağı gündeme gelmiştir. Türkiye’de henüz aşı zorunluluğuna ilişkin yasal bir düzenleme getirilmemesi sebebiyle aşılama şu aşamada kişilerin kendi talebi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Aşıya ilişkin kanuni bir düzenleme olmamasının yanı sıra, işverenlerin çalışanlarından zorunlu olarak aşı yaptırmalarını isteyip istemeyeceğine ilişkin yasal bir düzenleme de henüz mevcut değildir. Aynı şekilde, bu hususa ilişkin henüz yargıya taşınan bir uyuşmazlık olmaması sebebiyle, oluşmuş bir içtihat da bulunmamaktadır.

İş Hukukunda işverenin en önemli yükümlülüklerinden biri çalışanlarını koruma ve gözetme yükümlülüğüdür. İşveren, işyerinde çalışanlarının sağlık ve güvenliğini gözetmekle yükümlü olup, bu yükümlülük doğrultusunda pandemi süresince gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamakla mükelleftir. Ancak işverenin çalışanlarına aşı yaptırma zorunluluğu getirmesi, Anayasa uyarınca koruma altına alınmış olan kişilik haklarının ihlali olarak değerlendirilebilecek olup, bu tür bir uygulamanın işverenin çalışanlarını koruma ve gözetme yükümlülüğü kapsamında kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. COVID-19 aşısının zorunluluğuna ilişkin kanuni bir düzenleme olmaması sebebiyle, işveren tarafından çalışanlarına böyle bir zorunluluk getirilmesinin hukuka aykırılık teşkil edebileceği de ayrı bir tartışma konusu yaratmaktadır.

Bu kapsamda işverenin çalışanlarına COVID-19 aşısını zorunlu kılması ancak bu konunun yasal düzenleme altına alınması sonrasında mümkün olacaktır. Bu yönde bir düzenleme getirilinceye kadar, işverenin emir ve talimatı ile çalışanlar aşı olmaya zorlanamayacaktır. Belirtmek gerekir ki yasal düzenleme olmaksızın işveren tarafından aşı zorunluluğunun getirilmesi halinde, çalışanların aşı olmayı reddetmeleri işverence iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olmayacaktır. Ancak aşı olmayı reddeden çalışanın iş akdinin geçerli nedenle feshi söz konusu olabilecektir. Bu durumda da çalışanın aşı olmamasının geçerli bir neden teşkil edip etmediğinin detaylı bir şekilde her somut olayın şartları bakımından değerlendirilmesi ve yine feshe de tüm seçenekler tüketildikten sonra son çare olarak başvurulması gerekecektir. Bu konuya ilişkin henüz mahkeme kararları bulunmadığından, hangi durumların geçerli neden olarak kabul edilip edilmeyeceği ilerleyen dönemlerde görülecektir.

Her ne kadar COVID-19 aşısına yönelik kanuni bir düzenleme olmasa da 02.09.2021 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından gönderilen genel yazı (“Genel Yazı”) uyarınca, 06.09.2021 tarihinden itibaren işverenlerin aşılı olmayan çalışanlardan haftada bir defa PCR testi yaptırmalarını zorunlu olarak talep etmelerinin mümkün olacağı belirtilmiştir. Genel Yazı’ya ek olarak, Bakanlık işyerlerindeki COVID-19 tedbirlerine uymayan çalışanlar hakkında tesis edilebilecek işlemlere ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanlığı’na 17.09.2021 tarihli ve “İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri” konulu bir yazı (“Yazı”) daha göndermiştir. Yazı uyarınca Bakanlık, yukarıda bahsedilen Genel Yazı ışığında işveren tarafından yazılı olarak bilgilendirilmiş olup aşı olmayan veya PCR testini belgelemeyen çalışanlar hakkında işverenin, İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesinin feshi (son çare olmak kaydıyla), geçici iş göremezlik ödeneği, telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya ilişkin işlemler tesis edebileceği kanaatinde olduğunu da ayrıca belirtmiştir.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.