ANNOUNCEMENT REGARDING CONTRACT PRICES WITH FOREIGN CURRENCY OR INDEXED TO FOREIGN CURRENCY

DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU

On 13 October 2020, Ministry of Treasury and Finance (“Ministry”) released an announcement on its website regarding the contract prices with foreign currency or indexed to foreign currency within the scope of amendments made on the Decision Numbered 32 on the Protection of the Value of the Turkish Currency and the Presidential Decree numbered 85 and dated 12 September 2018 (“Presidential Decree”).

As a result of amendments made by Presidential Decree, it has been regulated that Turkish residents, apart from several exceptions, should not execute contracts which include prices with foreign currency or indexed to foreign currency and that the prices set forth in the existing contracts should be converted to Turkish Lira. The exceptions determined by the Ministry in this regard are specified in the Communiqué No. 2008-32 / 34 on the Decision No. 32 regarding the Protection of the Value of the Turkish Currency.

In these regulations, the procedure for conversion to Turkish Lira in the existence of a disagreement between parties concerning the conversion to Turkish Lira and the principles related to the increase rates to be applied in the two-year transition period to the residential and workplace lease agreements with Turkish Lira prices have been determined. Accordingly, within the scope of the Ministry’s announcement, it has been set forth that the transition period will also end with the expiry of the two-year period. It has been also determined that if the parties again cannot reach to an agreement regarding the increase rate to be applied to the Turkish Lira prices, then the parties will be subject to the limits regulated under article 344 of the Turkish Code of Obligations numbered 6098 related to the determination of new term lease amounts.

In the relevant announcement, it has been clarified that after the expiry of the two-year period foreseen for the transition period, it will not possible to start the application of the prices, included in the aforementioned contracts, in foreign currency or indexed to foreign currency or to  re-determine the prices in foreign currency or indexed to foreign currency. As a final note, it has been mentioned that if contrary practices are determined, necessary sanctions will be applied in accordance with the Foreign Exchange Legislation.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), 13 Ekim 2020 tarihinde kendi web sitesinde 12 Eylül 2018 tarihli 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da yapılan değişiklikler kapsamında döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme bedellerine ilişkin bir duyuru yayınlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikler neticesinde Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Bakanlık tarafından bu doğrultuda belirlenen istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerde sözleşme taraflarının Türk lirasına dönüşte mutabakata varamamaları durumunda bedellerin Türk lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu doğrultuda Bakanlık’ın duyurusu kapsamında, iki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş sürecinin de sona ereceği belirtilmiştir. Geçiş sürecinin sona ermesiyle tarafların Türk lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varamamaları halinde, artış oranı bakımından 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun yeni dönem kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin 344. Maddesinde yer alan sınırlara tabi olacakları ifade edilmiştir.

İlgili duyuruda ayrıca, geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra, bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanmasının ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, aksi uygulamalar tespit edilirse kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacağı da ifade edilmiştir.